Những điều cần lưu ý

Những điều cần lưu ý

 1.  Đối với các loại giấy tờ được phát hành ngoài nước Nhật và Giấy lý do du học thì phải có đính kèm bản dịch tiếng
  Nhật chính xác. Trường hợp không có đính kèm bản dịch hay trường hợp dịch không chính xác thì ở trường chúng
  tôi sẽ tiến hành dịch thuật,
 2.  Những loại giấy tờ không có hiệu lực
  Các loại giấy tờ như Đơn xin nhập học,v.v…là chứng từ nộp lên Cục quản lý Xuất nhập cảnh Tokyo, nếu thuộc những trường hợp sau đây sẽ không có hiệu lực.
  1. Ngày phát hành hoặc ngày có viết trong giấy tờ, quá 3 tháng so với ngày dự định nộp lên Cục quản lý Xuất nhập cảnh Tokyo thì sẽ không còn hiệu lực.
  2. Không có viết ngày phát hành và không có chữ ký của người phát hành.
  3. Chỉnh sửa câu cú trong văn bản bằng bút xóa.
 3. Về mặt nguyên tắc, những giấy tờ đã nộp thì không thể hoàn trả lại được. Tuy nhiên, bản gốc của Bằng tốt nghiệp,
  bản lưu của Báo cáo thuế,…sẽ hoàn trả sau khi xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú.
 4. Đơn xin phải đích thân đương sự viết. Trường hợp nét chữ không thống nhất thì không thể xin visa được.

Phương pháp nộp học phí
Sau khi đã được chứng nhận tư cách lưu trú, thì sẽ gửi Giấy yêu cầu thanh toán cùng với bản copy Giấy chứng nhận
tư cách lưu trú, nên hãy nộp học phí đến trước ngày nhập học.