Học phí

Về học phí

Tổng học phí toàn khóa học

Nhập học tháng 4 Nhập học tháng 10
Phí xét tuyển JPY 20,000 JPY 20,000
Phí nhập học JPY 50,000 JPY 50,000
Học phí JPY 1,200,000 JPY 900,000
Phí cơ sở vật chất JPY 96,000 JPY 72,000
Phí hoạt động ngoại khóa JPY 24,000 JPY 18,000
Tổng JPY 1,390,000 JPY 1,060,000

Lịch trình thanh toán học phí

Khi bạn nhận được ghi danh vào trường chúng tôi, một năm học phí sẽ được yêu cầu.

Học viên nhập học tháng 4

Phí xét tuyển Thanh toán lần đầu Thanh toán lần thứ hai Thanh toán lần thứ ba
Thời hạn nộp Cuối tháng 11 Cuối tháng 2 Cuối tháng 3 Cuối tháng 9
Phí xét tuyển JPY 20,000
Phí nhập học JPY 50,000
Học phí JPY 600,000 JPY 300,000 JPY 300,000
Phí cơ sở vật chất JPY 48,000 JPY 2,4000 JPY 2,4000
Phí hoạt động ngoại khóa JPY 12,000 JPY 6,000 JPY 6,000
Tổng cộng JPY 20,000 JPY 710,000 JPY 330,000 JPY 330,000

Học viên nhập học tháng 10

Phí xét tuyển Thanh toán lần đầu Thanh toán lần thứ hai
Thời hạn nộp Cuối tháng 5 Cuối tháng 8 Cuối tháng 9
Phí xét tuyển JPY 20,000
Phí nhập học JPY 50,000
Học phí JPY 600,000 JPY 300,000
Phí cơ sở vật chất JPY 48,000 JPY 2,4000
Phí hoạt động ngoại khóa JPY 12,000 JPY 6,000
Tổng cộng JPY 20,000 JPY 710,000 JPY 330,000