Các khóa học

Khóa học dài hạn

Tất nhiên tuyển sinh tháng tư: Bắt đầu vào ngày, 2 năm

Khóa học này được thiết kế để dạy 2years Nhật Bản thâm như công tác chuẩn bị cho việc học cao hơn tại các trường đại học Nhật Bản.


Tất nhiên nhập học Tháng Mười: Bắt đầu vào ngày, 1.5 năm

Khóa học này được thiết kế để dạy 1.5years Nhật Bản thâm như công tác chuẩn bị cho việc học cao hơn tại các trường đại học Nhật Bản.

Tư cách ứng tuyển

  1. Tuổi : 18 tuổi trở lên
  2. Phải hoàn thành 12 năm học phổ thông tại nước sở tại hoặc tại Nhật Bản.
  3. Phải có sự đồng thuận của Hiệu Trưởng trường chúng tôi.

Chúng tôi rất hân hoan đối với học viên ứng tuyển dưới 30 tuổi.